Jump to content

Wikipedia:Tarreeffama barruu Wiikiipiidiyaan Afaan Oromoo qabaachuu qabu

Wikipedia irraa

Wiikiipidiyaan Afaan Oromoo lakkofsaan dabalaa dhufaara. Tarreeffamni kun kan yaaddamee akka hojimaata Wiikiipiidiyaan yoo xiqqaate barruuwwan bu'uuraa Afaan Oromoo barbaachisoo haa qabaatuufi. Kara kanaan ummanni Wiikiipiidiyaa kana akka fayyadamaniif guddina isaa gargaaran jajjabeeffaman. Barruuwwan dubbistootaaf wabii faayida qabeessa ta'uun cinaatti yoo xiqqaate barruu ibsu irratti odeeffannoo bu'uuraa qabaachun akka babal'atuuf jalqabbii ta'u qabu.

Oduu afan ormoo Yuusuf Abdallaa Adam harargee baha aanaa malkaa baloo irraa

Afaan Oromoo[lakkaddaa gulaali]

Afoola[lakkaddaa gulaali]

Ogbarruu[lakkaddaa gulaali]


Loqoda[lakkaddaa gulaali]

Miidiyaa[lakkaddaa gulaali]

Guulaalaa midiyaalee hawaasuma(Yuusuf Abdallaa Adam)

Aadaa Oromoo[lakkaddaa gulaali]

Fuudha fi heerumaa[lakkaddaa gulaali]

Nyaata[lakkaddaa gulaali]

Meeshaale fi uffata[lakkaddaa gulaali]

Sirba[lakkaddaa gulaali]

Yaala[lakkaddaa gulaali]

Ispoortii[lakkaddaa gulaali]

Hambaa fi Duudhaa Oromoo[lakkaddaa gulaali]

Aartii fi Filmii Oromo[lakkaddaa gulaali]

Aartii Oromoo[lakkaddaa gulaali]

Fiilmii Oromoo[lakkaddaa gulaali]

Tiyaatira Oromoo[lakkaddaa gulaali]

Ummata Oromoo‎[lakkaddaa gulaali]

Atileetota Oromoo[lakkaddaa gulaali]

Dhaabbata Oromoo‎[lakkaddaa gulaali]

Oromoo Beekkamoo‎[lakkaddaa gulaali]

Qabsaawota Oromoo‎[lakkaddaa gulaali]

Qoqqoodama Oromoo[lakkaddaa gulaali]

Oromoo Baarentuu[lakkaddaa gulaali]

Oromoo Booranaa‎[lakkaddaa gulaali]

Kaan[lakkaddaa gulaali]

Teessuma Lafaa[lakkaddaa gulaali]

Tulluuwwan[lakkaddaa gulaali]

Gaarreewwan[lakkaddaa gulaali]

Laggeen[lakkaddaa gulaali]

Haroo[lakkaddaa gulaali]