Caccabsaa

Wikipedia irraa

Caccabsaan nyaata aadaa oromoo beekkamaa fi godinaalee oromiyaa guutuutti kan baayyinaan qophaawudha. Innis kan hojjetamu midhaan gosa garagaraa garbuu, xaafii, matajaboo,qochoo fi kanneen biroollee ni dabalamu. nyaatni kun akkaataan itti qophaawu bakkaa bakkatti gara garadha. Akka Godina lixaa aanaa abuunaa gindabaratitti yeroo ayyaanaa fi laalchaa akkasumas yeroo keessummaa kabajaa fi firoonni halaalaa dhufan nyaata qophaawudha. nyaatni kun wayita nyaatamu aannanii fi baksaa ykn dhadhaan illee haalaan waan itti godhamuuf nyaata haalaan baayyee nama hawwatudha. urgaan isaa karaa nama hin dabarsu.

Kanumarraa kahuudhaan hawaasa godinichaa biratti nyaatni kun bakka guddaa qaba. Namoonni loon illee yeroo faarsan:

Burreen gaaratti qajeelee eemmoo yaa ombossaa ombossaa

gindoodha nanni aaree urgaahee caccabsaa caccabsaa

"sawweekoo haa bultii waatiinii"

sawweekoo saa eeguu rabbiinii

sawweekoo jabboota bobbasee

sawweekoo waareen dabarraanii

sawweekoo bakkee na macheessee

sawweekoo bahee caccabsaanii

sawweekkoo eemmoon buburraaqxee

sawweekoo ameessatu galaaa

sawweekoo caccabsaan urgaahee

"sawweekoo kaheen mana galaa jedha"