Dhiichisa

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Dhichifni yeroo baay'ee kan taphatamu naannoo Shawatti yoo ta'u kunis yeroo cidhaa, daboo(jigii) fi ayyaanoota garagaraa