Faaruu loonii

Wikipedia irraa

Faaruu loonii faaruu ummatni Oromoo kabajaaafi jaalala loonii fi sangaaf qaban kan itti ibsataniidha. Faaruun loonii yeroo looni bobbaasani, galchani, oofaniifaa kan jedhamu.

Sangootaafi meeshaalee ayidaa walirraa ergifachuun faayiddaa sangoonni namaaf kennu tarreessuun, fakkeenyaaf kotteen sangootaa waancaa ta’uu isaa, erbeen latii ta’uu kan irra bulamu, foon irbaata ta’uu kan ittiin bulamufi kan kana fakkaatu yoota’u abdii gara fulduraa itti mul’isuun akkan jedhanii faarsu, callaan gootaraatti galee, makarri gahuu gahee, margaan sigahuu gahee jechuudhaan abdii jiru sangootaaf faarsu.Faaruun armaan olii kun ammoo hawaassummaa, abdii jirufi diinagdee namoota jedduu garaagarummaa jiru kan agarsiisu ta’ee sangoonni si’aa’inaafi damaqinaan akka ayidan taasisa.

Fakkeenya[gulaali | lakkaddaa gulaali]

yaa Loonihoo
yaa loonihoo
yaa loonihoo
nagayaan oolihoo
Loontu maal hin taane
waan loonii maaltu badaa ta’ee

Yaa daalacha
Bifa leenca
Yaa gurrachaa fi adii
Bifaan akka qamadii

Gaafti kee waancaa ta’a
Kan ittiin dhugani
Gogaan kee itillee ta’a
Kan irra rafani

Mataan kee afarsaadha
Nama dabarsaadha…. Yaa looni
Loonihoo abbaan hore
Abbaan rakkinaan oole…yaa Looni

Kotteen shinii ta’aa,
kan bunaan dhuganii
Gaafni fal’aan ta’aa,
kan marqaan nyaatanii
Erbeen latii/itillee ta’aa,
kan irra bulanii
Foon irbaata ta’aa,
kan ittiin bulanii
Faltiin qoraan ta’aa,
kan ittiin bailcheessanii
Looni yaaloonihoo, nagaan oolihoo

afaaniin huuba guurii
Kotteen barakaa guurii
Looni yaa loonihoo dibatan miidhagsoo
Looni yaaloonihoo dhugan qabaneessoo
Looni yaaloonihoo dhugan qabaneessoo

Gurrole yaadalluu tolaa
Dallaan loonii maagarri kuulaa
Dallaan loonii maagarri kuulaa

Sin faarsaa roga gali yaa gurroolee
Gurroolee kotteen xiyyoo fakkaatu shimdhahii
Kottee keetiin nanshi yaa loonii
Gaafa keetiin manshii yaa gurroolee
Roorrisaa ilma dhalchi yaagurroolee
Roorroo mitii makaraa

Makarri gahuu ga’e yaa gurroolee
Margaan sigahuu ga’ee
Maddaan siigahuu ga’ee
Huruursii maker galchii
Huruursanii maker galchanii
Roorrisanii ilma dhalchanii
Roorrisanii ilma dhalchanii
Roorrisan malee maker hin galchanii
Roorrisan malee ilma hin dhalchanii
Roorrisan malee ilma hin dhalchanii

Sin faarsaa dhaggeeffadhu
Kotteedhaan calla gaggeefadhu
Mee tumii lama, mee tumii lama
Kotteedhaan mooyyee qabdaa
Harkaan muktumaa qabdaa
Gaafti kee malkataa
Kottee kee barakataa
Kottee kee barakataa

Gateettii duuba gootee
Eegee shurrubbaa gootee
Maala kee bullukkoo gootee

Takkatuu shimii dhahii
Takkatuu shimii dhahii
Sin faarsaa hin gammadinii
Sin abaaruu hin booyinii

Morma jala sidhahanii
Afaan sihidhanii yaa loonii
Bonni hin jiruu bonni illee fagaatee
Lama bullaan arfaasaan dhihaatee

Loowwan maal hin taanee
Loowwan gaafa shunee
Isin bannaan bannee
isin gallaan gallee
Looni yaa loonishee
Kan siqabu boonee
Kan sidhabe boo’ee
Kan sidhabe boo’ee

Horaa yaa loon wayyoo
Qotiyyoon faaruu feetii
Qottuun gargaarsa feetii
Roqoon waan kaan keetii
Callaan waan abbaa keetii

Hori yaa loon wayyaa
Xallaashiin xalaxalee
Callaan gootaraatti galee
Makariin gahuu gahee
Margaan sigahuu gahe

Wabii[gulaali | lakkaddaa gulaali]