Aadaa Oromoo

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

DIRAAMAA[edit | Lakkaddaa gulaali]

Dagachiisaa

Maalummaa Aartii Kan Ibsan Keessaa Tokko Diraamadha. Diraamaan Namoota Lamaa Ol Jidduutti Kan Taphatamuudha Kunis Diraamaa Gaddisiisaa,gammachiisaaf Knkf. Fakkeenyaaf Mee Diraamaa Kofalchiisaa Tokko Yaa Ilaalluu,

       DAGACHIISAA

Guyyaa Sa'aa 2:00 Karaa Gubbaatti.[edit | Lakkaddaa gulaali]

Lalisaan Lalisee Garmalee Jaalata.Abbaan Ishee Wattaadara Ture Kanaaf Namoonni Ni Sodaatu.

Lalisaa <sin Jaaladha,naaf Kaadhimami.> Lalisee <isa Kan Murteessu Anaa Miti,abbaa Kiyya Gaafadhu> Lalisaa <tole Nan Gaafadha> Lalisee <abbaan Koo Wattaadara Ture Kanaaf Sodaattuu Hin Jaalattu,goota Tahii Gaafadhu Gootummaa Kee Muldhisi >

Mana Obbo Caalatti,caalaan Abbaa Laliseeti.[edit | Lakkaddaa gulaali]

Lalisaa <intala Kee Naaf Kenni Qabeenyas Gahaan Qabaa> Caalaa<hojiin Kee Maali> Lalisaa<gombisuu> Caalaa<maalfaa Gombista> Lalisaa<namas Nan Gombisa> Caalaa<namoota Akkamii> Lalisaa<gaaf Tokko Shamaree Bareeda Takka Argeen Abbaashee Gaafachuu Dhaqe.Inni Na Dinnaan Nan Ajjeese. =Barreesssaan=-Isheetee Gurmee