Aadaa Oromoo

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

DIRAAMAA

Diraamaa Gaggabaaboo

Maalummaa Aartii Kan Ibsan Keessaa Tokko Diraamadha. Diraamaan Namoota Lamaa Ol Jidduutti Kan Taphatamuudha Kunis Diraamaa Gaddisiisaa,gammachiisaaf Knkf. Fakkeenyaaf Mee Diraamaa Kofalchiisaa Muraasa Yaa Ilaalluu,

       1. DAGACHIISAA (kofalchiisaa)

Guyyaa Sa'aa 2:00 Karaa Gubbaatti.[edit | Lakkaddaa gulaali]

Lalisaan Lalisee Garmalee Jaalata.Abbaan Ishee Wattaadara Ture Kanaaf Namoonni Ni Sodaatu.

"Lalisaa" <sin Jaaladha,naaf Kaadhimami.> "Lalisee" <isa Kan Murteessu Anaa Miti,abbaa Kiyya Gaafadhu> "Lalisaa" <tole Nan Gaafadha> "Lalisee" <abbaan Koo Wattaadara Ture Kanaaf Sodaattuu Hin Jaalattu,goota Tahii Gaafadhu Gootummaa Kee Muldhisi > "lalisaa" < Akkas Taanan Gootummaa Koon Itti Muldhisa,dandeettii Koo Amma Laali.>

Mana Obbo Caalatti,caalaan Abbaa Laliseeti.[edit | Lakkaddaa gulaali]

Calaa < Essaa Deemta Maalbarbaadda ?> Lalisaa <intala Kee Naaf Kenni Qabeenyas Gahaan Qabaa> Caalaa <kkkkkk Kkkkkk Yaadargaggeessa Ammaa Salphumatti Intala Naakennu Jettuumitii,safuu Hinbeektanii? Jaarsa Biyyaa Osoo Qabnu,adaa Keenya Isiniti Hin Muldhatu Mitii? Wanti Hunduu Keessa Isinittifakkaataa> Lalisaa <eyye> Caalaa<callisi ! .Waa Hundaafuu hojiin Kee Maali> Lalisaa<gombisuu> Caalaa<maalfaa Gombista> Lalisaa<namas Nan Gombisa> Caalaa<namoota Akkamii> Lalisaa<gaaf Tokko Shamaree Bareeda Takka Argeen Abbaashee Gaafachuu Dhaqe.Inni Na Dinnaan Nan Ajjeese.> Caalaa < Maal ? Jechikoo Ni Ajjeestee> Rifaatudhaan Lalisaa <maal Rakkoo Qabamoo?Maaf Rifattee?> Caalaa <lakki, Mee Gola Seenen Dhufaa Taphadhu.Lalisee Koottu Keessummaa Taphachiisi> Gola Seene Lalise <maal Gochaa Jirta > Lalisaa <soddattuu Hin Jaalatu Naan Hinjennee Ati> Lalisee <jaarsa Ergin Jedhe Malee Ofii Koottun Jedhee Salphataa Wayiidhaa>Jettee Ariite. =Barreesssaan.=Isheetee Gurmee