Afoola

From Wikipedia
Gara kallatti ce'i Gara barbaadutti ce'i

Afoolli ( Afaan Ingiliish: Folklore) jecha dhalootaa dhalootatti afaaniin darbaa dhufeedha. Ummatni duudhaa, aadaa, muuxannoo, mudannoo seenaa fi dhimma hawwaasummaa ogummaa bohaarsuu, dubbachuu fi weeddisuun dhaloota dhufuuf ka itti dabarsuudha. [1][2]

Faayidaa Afoolaa[edit | Lakkaddaa gulaali]

Afoollii seenaa, duudhaa, yaadaa fi beekkumsa hawaasaa dhaloota tokkoo isa birootti dabarsuun alatti tajaajila hedduu qaba. Isaan keessaa muraasni haala yeroo ibsuu, hir'ina jiru qeequu, honnachiisuu, boharsuu, barsiisuu fi miliqsuu dha.[1][3]

Akaakuu Afoolaa[edit | Lakkaddaa gulaali]

Gosoota afoolaa ummatni Oromoo bal'inaan fayyadamu kannen armaan gadiiti.

Wabii[edit | Lakkaddaa gulaali]

  1. 1.0 1.1 Addunyaa Barkeessaa (2016). Semmoo: Bu'ura Barnoota Afaannii fi Afoola Oromoo, maxxansaa 3ffaa, Finfinnee
  2. "Afoola". afaan-oromoo.com. 
  3. "Afoola". oromedia.wordpress.com.