Afoola

Wikipedia irraa

Afoolli ( Afaan Ingiliish: folklore) jecha dhalootaa dhalootatti afaaniin darbaa dhufeedha. Ummatni duudhaa, aadaa, muuxannoo, mudannoo seenaa fi dhimma hawwaasummaa ogummaa bohaarsuu, dubbachuu fi weeddisuun dhaloota dhufuuf kan ittiin dabarsuudha. [1][2]

Faayidaa Afoolaa[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Afoollii seenaa, duudhaa, yaadaa fi beekkumsa hawaasaa dhaloota tokkoo isa birootti dabarsuun alatti tajaajila hedduu qaba. Isaan keessaa muraasni haala yeroo ibsuu, hir'ina jiru qeequu, honnachiisuu, boharsuu, barsiisuu fi miliqsuu dha.[1][3]

Akaakuu Afoolaa[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Gosoota afoolaa ummatni Oromoo bal'inaan fayyadamu kanneen armaan gadiiti.

Wabii[gulaali | lakkaddaa gulaali]

  1. 1.0 1.1 Addunyaa Barkeessaa (2016). Semmoo: Bu'ura Barnoota Afaannii fi Afoola Oromoo, maxxansaa 3ffaa, Finfinnee
  2. "Afoola". afaan-oromoo.com. Archived from the original on 2020-09-27. Retrieved 2020-08-13. 
  3. "Afoola". oromedia.wordpress.com.