Afoola

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Afoolli ogummaa labata tokkorraa kan biraatti karaa afaanitiin darbudha.[1]

Faayidaa Afoolaa[edit | Lakkaddaa gulaali]

Afoollii hawaasa keessatti tajaajila hedduu qaba. Isaan keessaa muraasni haala yeroo ibsuu fi ta'iinsota kuusuu, hir'inaa fi cimina jiru qeequu, honnachiisuu, barsiisuu fi miliqsuu dha.[1]

Akaakuu Afoolaa[edit | Lakkaddaa gulaali]

Afoolli akaakuu hedduu qaba. Kana keessa muraansi geerarsa, mammaaksa, ciigoo fi sheekoo dha. [1]

Wabii[edit | Lakkaddaa gulaali]

  1. 1.0 1.1 1.2 Addunyaa Barkeessaa (2016). Semmoo: Bu'ura Barnoota Afaannii fi Afoola Oromoo, maxxansaa 3ffaa, Finfinnee