Tiyaatira

Wikipedia irraa
Tiyaatira

Tiyaatirri ykn Fareersi gosoota oguma raawwii/performing art/ jalatti argaman kessaa isa tokko. Tiyaatira/theatre jedhus jecha Girikii kan THEATRON jedhu irra kan dhufe yoo ta’uu hikni isaas Performing Place/waltajjii agarsiisni itti rawatuu jechuudha. Karaa biraatin immo Theatre jechuun seenaa gara gochaatti gedaramee waltajji irratti dhiyaatu jechuudha

Tiyaatirri taatee, mudanoo sochii dhallii namaa guyyaa guyyaan isa mudatuu yeroo fi bakkaa murtawaattin daangessee kallattidhaan seenaa waltajjii irratti dawataaf dhiyaatu/taateffamudha kunis gochaalee jireenya dhala namaa keessatti raawataman haala miira dawataa harkisuu danda’uun waltajjii irratti kan dhiyeesu dha.

Tiyaatira jechuun qindi’oomina boboboca aartii fayyaadamuun agarsiisa kallattiin agarsisamuudha taatooni muxxannoo jireenya dhugaa jiruu ykn kan argaa yaada(imagined) taatee isaan kallattiin dawwatatti bakka murta’ee tokkotti,yeroo bayyee waltajjii irratti agarsiisaniidha.agrsiisanii kunis akka tasaa ta’ee qindoomina qaamaa,sagalee,sirbaa,muuziqaafi shubbisa akkasumaas siinaariifi saxaxa adda addaa ibsatti fayyadamee dawwaattaaf dhiyeessa

JALQABBII TIYAATIRAA

Tiyaatirri/do’ii kan jalqabamees biyya Girikii DH.K.D jaarraa 5ffaa keesatti yoo ta’uu kaayyoon dhiyeenya Diraama/do’ii kanaas ayyaana waaqee kan diraamaa, muziqaa, shubbisa, bashananafi dhugaati kan ta’e DAAYONASIYA/DAAYONASIS jedhamuu gamachisuuf ture .

Dhaloota Kiristoos dura bara 600 keessa yaannii garaa garaa dhiyaatus biyyaa Giriikii keessatti akka ta’e ragaan heedduun lafa ni kaa’a. Namoonni dhaloota biyya Giriikii dur gooftaa Diyaanoosis jedhamu akka waaqaatti itti amanu turan. Gooftaan kunis biqiltuu adda addaa biqilchee magarsuufi lalisisuu danda’a jedhanii waan amananiif sirna jilaa qopheessani waaqa kana ittin kadhatu turani. Sirni kun sirna guddadha.Gooftaa kanaaf namoonnii tuutaan ta’anii faaruu faarsu,faaruun kunis Dittiraam jedhama.