Jump to content

Category:Qabsaawota Oromoo

Wikipedia irraa


 1. Gaaddisaa Hirphasaa
 2. Magarsaa Gaaddisaa
 3. Jaagamaa Badhaanee
 4. Nimoonaa Xilaahun Immaanaa
 5. Yooseef Gammachuu
 6. Maaramee Harqaa
 7. Ilfinesh Qannoo
 8. Hayiluu Kitaabaa Gaaddisaa
 9. Hirphaa Gaanfuree
 10. Umar Suleeymaan
 11. Ilmaan Oromoo mara namoota muraasarraan kan hafe.

Kanneen armaan gaditti caqasaman dabalatee qabsaawonni Oromoo kitalaan waan lakkaawamaniif barreessinee fixuuf yeroo fi bakki nuuf hinga'u!