Jump to content

Saayinsii

Wikipedia irraa

Saayinsiin ykn Mirkanbeekiin (jecha Laatinii scientia jedhurraa kan dhufe, hiikaansaa "beekumsa") mala ittiin beekumsa waa'ee yuuniversii ijaaruu fi qindeessu yoo ta'u beekkumsi kunis ibsa yaalidhaan qoramuu danda'uu fi waan gara fuulduraa ta'uuf jiru dubbachuu danda'uu irratti hundaa'ee. Hiikaan kan durii garu kanatti kan dhiyaatu "mirkanbeekii" qaama beekumsaa tokko, kan karaa namaa galuun ibsamuu danda'uu fi kan haala amansiisaa ta'een hojiirra oolchun danda'amudha. Namoonni mirkanbeekii hojjatan saayintistii jedhamu.

mirkanbeekiin, ballifamee yoo ilaallame, bara ammayyaa dura ture, qarooma durii baayyee keessa ture. Garuu mirkanbeekiin ammayyaa adeemsa isaatin adda waan ta'eef akkasumas bu'aa isaan waan milkaa'eef jecha mirkanbeekii jedhu kan ammayyaa kun isa kanaan hiikkama. Bara ammayyaa dura, jijjiirramni guddaan kan biraa falaasamni uummamaa kan durii naannoo Giriikitti dhalachuu isaati.

{{{Maqaa}}}

Mirkanbeekiin waan nuti waa’ee addunyaa uumamaa baruuf goonudha. Mirkanbeekiin uumamaa keemistirii, xiinjiree, xiindachee, xiinurjii fi fiiziksii of keessatti qabata. Mirkanbeekiin herregaa fi yaayaa fayyadama, kunis yeroo tokko tokko "mirkanbeekii idilee" jedhama. Mirkanbeekiin uumamaa ilaalchaa fi yaalii ni taasisa. mirkanbeekiin dhugaa sirrii, seera mirkanbeekii fi yaadiddama ni oomisha. 'mirkanbeekii' jechuunis beekumsa guddaa adeemsa kana fayyadamuun argame agarsiisa.

  • Saayinsii Uumamaas
  • Mirkanbeekii Nafooyee
  • Mirkanbeekii Hojirra Olmaa

Baay'ee guddaa nuuf ulfaadhaa akkata Kanan nuuf qindeessuu keessaniif galatoomaa itti fufaa......