Jump to content

Jeneetiik

Wikipedia irraa

Xin-dhaalsanyii (Jenetiksii ) jechuun saayinsii dhaalsanyii ykn dhaalmayaatii ta’ee kan walfakkeenyaa fi garaagarummaa warraa fi dhalattoota gidduu jiru ibsu dha. Jenetiksiin saayinsii akkaata amalootni itti daddarbanii fi akkamiin akka of mul’isan qo’atu dha. Irra caalaan amaloota namaa baay’inaan kan 59 to’atamu odeeffannoo lubbiyyoo saalaa (gametes) tiin baatamee warra irraa dhalattootatti darbu dhaani . Haa ta’u malee, naannoo jaarraa 20ffaa saayintistoonni odeeffannoon warra irraa gara dhalattootatti daddarbu caasaa jiinii jedhamu kiroomosomoota irratti argamu irraan akka ta’e ibsanii jiru.