Jump to content

Fiiziyoloojii(xinqaama)

Wikipedia irraa
Fakkii zayitaa kan Claude Bernard, abbaa fiiziyoloojii ammayyaa, barattoota isaa waliin agarsiisu

Fiiziyoloojiin ykn Xinqaama ykn Qor-dalagqaamaa damee Xin-jiree, akkaataa  lubbu qabeeyyii  adeemsa baayoloojii isaanii adda addaa itti dalagaan qorachuu irratti xiyyeeffata. Sirnoonni, qaamonni, gummeewwan fi lubbiyyoowwan micirjirtii tokko keessa jiran adda addaa akkamitti akka waliin dalaaguun madaalqa(homeostasis) ofii eeguu fi dalagaawwan jireenya itti fufsiisuu dandeessisan qorata. Haala fiiziyoloojii namaa keessatti adeemsa akka hargansuu, marsaa dhiigaa, bullaa’insa nyaataa, meetaabolii, walhormaataa fi hubannoo miiraa qorachuu of keessatti qabata. Qorannoon fiiziyoloojii wal-nyaatinsa molakiyuulota, lubbiyyoo fi sirna qaamolee gidduu jiru dabalatee malawwan adeemsa kana jalatti argaman hubachuuf kan akeekedha. Akkasumas adeemsi kunniin wantoota akka jeneetikii, naannoo fi dhukkubaan dhiibbaa akkamii akka geessisan qorata. Saayintistoonni mala fiiziyoloojii irratti hubannoo argachuudhaan dalagaalee idilee qaamaa caalaatti hubachuu fi gidduu-galummaa fayyaa eeguu ykn deebisuuf gargaaru qopheessuu danda’u.