Qaama

Wikipedia irraa

Orgaanizimii seelii baay’ee qabu keessatti, qaamni walitti qabama tishuuwwan yuunitii caasaa keessatti walitti makamanii dalagaa waloo tajaajiluudha. Sadarkaa jireenyaa keessatti qaamni tokko tishuu fi sirna qaama gidduu jira . Tishuuwwan seelii gosa tokko irraa kan uumaman faankishinii tokko keessatti waliin socho’u. Tishuuwwan gosa adda addaa walitti makamuun qaama hojii addaa qabu uumu. Dallaan garaachaa fakkeenyaaf tishuu epithelial fi tishuu maashaa lallaafaatiin uuma . Qaamonni lamaa fi isaa ol hojii qaama murtaa’e tokko raawwachuu keessatti waliin hojjetan sirna qaamaa uumu, sirna baayoloojii ykn sirna qaamaas jedhama.