Tishuu

Wikipedia irraa
Mul'ata shifargaa eddattoo xiingummaawaa (histologic) somba namaa, tishuuwwan adda addaa of keessaa qabu: dhiiga, tishuu walqabsiisaa, endothelium vaaskilarii fi epithelium sirna hargansuu, hematoxylin fi eosin tiin faalamee .

Xinjiree keessatti gummeen Seelonni caasaafi dalagaan walfakkaatan walitti gurmaa’uunii dha. Orgaanizimoota lubbiyyeedduu keessatti tishuuwwan garagaraa dalagaa murtaa’aa mataa isaanii qabu. Sana booda qaamoleen kan uumaman garee dalagaa tishuuwwan hedduu walitti qabuudhaani.