Seelii (Lubbiyyoo)

Wikipedia irraa
Robert Hooke 's ilaalcha seelii jalqabee
File:Lubbiyoo seelii.png
Nucleus............. WirmaataRibosome ...........Horburqata Vesicle.............. bishnaqata Rough endoplasmic reticulum........ xaxeeta lubbiyyoo shakaraa'aa Golgi body.... dhagnoota goljii Cytoskeleton.......... dhaaba lubbiyyoo Smooth endoplasmic reticulum ....... xaxeeta lubbiyyoo saffaa Mitochondrion........ caasumnee Vacuole......... buufaanyee Cytosol .............. yaatoo dhonoqqoo Lysosome............ digiyyaa Centrosome ........... hundhagna Cell membrane........ sabaga lubbiyyoo

Lubbiyyoon ykn maandheen bu’uura caasaaleefi dalagaalee lubbu-qabeeyyiiti. Lubbu-qabeeyyiin hundi lubbiyyoo tokko yookiin tokkoo ol irraa ijaaraman. lubbu-qabeeyyiin seelii ykn lubbiyyoo tokko qofa qaban lubbu-qabeeyyiin seel-qeenxee/ lubbiyyoo baaqee jedhamu. Lubbu-qabeeyyiin seelii ykn lubbiyyoo tokkoo ol qaban immoo orgaanizimoota seel-hedduu ykn lubbiyyeedduu jedhamu. Lubbiyyoonni baay’een hammi isaanii xiqqaa waan ta’eef gargaarsa maayikrooskoppii ykn shifargaa malee

ija qullaan hin mul’atan.

Dagaagina saayinsii lubbiyyoof shoora guddaa kan taphate kalaqamu fullee guddiftuuti. Saayinsiin waa’ee seelii ykn lubbiyyoo qo’atu kan jalqabame jaarraa 20ffaa keessadha. Haa ta’u malee, beektoonni waa’ee lubbiyyoo irratti hojii isaanii jaarraa 17ffaa irraa kaasee dhiheessaa turanii jiru.

Caasaalee seelii[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Lubbiyyotni caasaalee adda addaa dalagaa mataa isaanii qaban qabu. Qabiyyeen lubbiyyoo membireenii seeliin ykn haguuggee lubbiyyoo marfamee jiru bakka gurguddoo lamatti qoodama. Isaaniis niwukilasii(wirmaata)fi saayitooplaazmii(Kalloo Areeroo/Manlubbiyyoo)dha. Caasaalee xixiqqoo kalloo Areeroo keessatti argaman orgaaneeloota ykn caamerqaa ykn kutaa lubbiyyoojedhamu.

caamerqoonnii caasaalee dalagaa mataa isaanii raawwatu. Fakkeenyota orgaanelootaa(caameerqoonnii) keesaa murasni maayitookondoriyaa(caasumneee), kiloroopilaastii(caas-magarroo), raayiboosomii(horburqata)fi kanneen kana fakkaatanidha Caasaalee seelii biqiltootaafi bineeldotaa Seelonni biqiltootaafi bineeldotaa maayikrooskoppii kompaawundii jalatti yommu ilaalaman caasaalee seelii gurguddoo sadii. Isaanis membiranii seelii ykn Haguggee-lubbiyyoo, saayitoopilaazmii(mandhee lubbiyyoo)fi niwuukilasii ykn wirmaata dha

lubbiyyonni hundi caasaalee lubbiyyoo walfakkaatan qabaachuu baatanis caasaalee lubbiyyoo keessaa muraasni akka armaan gadiitti ibsamaniiru

Sabaga lubbiyyoo(membrane) : Sochii wantootaa gara keessaafi ala lubbiyyotti raawwatamu too’ata.

Kalloo Areeroo/Mandhee lubbiyyo (Cytoplasma) : Jechi Cytoplasma jedhuu cyto jechuun"Kaachoo ykn kalloo" Yoota'uu plasmaa jechuun ammoo Afaan oromoon:- "Areeroo"dha.Caasaa seelii dhangala’oo ta’e orgaaneloota heddu ofkeessaa qabuudha.

Wirmaata(Niwukilasii ) : Caasaa lubbiyyoo dalagaa waliigalaa lubbiyyoo to’atudha.

Kilooroopilaastii(Caas-magaroo): camerqa lubbiyyoo biqiltoota keessatti argamu ta’ee halluu magariisa kilooroofiilii(dibamagarisa) jedhamu qabuufi bakka itti footoosinteesisiin ykn jaarifni gaggeessamudha.

Vaakiyuulii(Buufaanyee): Caasaa lubbiyyoo ayonoota, bishaanifi wantoota xuraawaa ta’an kuusuudha,

Cicha seelii(cicha lubbiyyoo): Cichaan seelii casaa lubbuu hin qabneefi ala haguggee lubbiyyootti aanee kan argamudha.Dalagaan isaas caasaalee lubbiyyoo irraa balaa ittisuu fi boca murtaawaa akka qabaatan kan gargaarudha.

Maayitookondoriyaa(caasumnee): caamerqa gubamni soorataa keessatti gaggeeffamuufi anniisaan lubbiyyoo itti omishamudha.

Raayiboosomii(horburqata): orgaaneelii seelii pirootinii oomishuuf ooludha.

Retiikulamii Indooplaazmaa(cimdaahaguggee/Xaxeeta lubbiyyoo): orgaanelii seelii pirootinii geejibuuf gargaarudha.

Dhagnoota goljii: orgaanelii pirootiniifi liipidii qindeesuu, saamsuufi geejibudha.

Lubbuu-qabeeyyii wirmaat-dhugee(iyuukaariyootii) fi wirmaat-sobee(pirookaariyootii)[gulaali | lakkaddaa gulaali]

lubbu-qabeeyyii caasaa lubbiyyoo isaanii irratti hundaa’uun bakka lamatti qoodamu. Isaanis wirmaat-sobee fi wirmaat-dhugee jedhamu.

I. Lubbu qabeeyyii Wirmaat-sobee (pirookaariyootii): lubbu-qabeeyyii niwukilasii(wirmaata)fi orgaaneloonni isaanii membireeniin(haguugee lubbiyyoo) kan hingolgamnedha. Fakkeenyaaf, baakteeriyaafi saaphaphuu cuqul-magariisadha

II. Lubbu qabeeyyii Wirmaat-dhugee( iyuukaariyootii): lubbu-qabeeyyii niwukilasii(wirmaata)fi caamerqaa isaanii membireeniin(sabaga lubbiyyoo) kan golgamnedha. Fakkeenyaaf, biqiltoota, bineeldota, fangasootaafi pirootozowaadha

Seelonni tishuu walqabsiisaa namaa idilee