Sabaga Lubbiyyoo(Cell membrane)

Wikipedia irraa
Fakkeenya meembraanii seelii yuukaariyootii
Walmadaalchisuu meembraanii seelii yuukaariyootii fi pirookaariyootii

Sabaga Lubbiyyoo ( sabagaareeroo (plasma membrane ) ykn meembraanii seelii jedhamuunis kan beekamu, fi seenaa keessatti pilaasmaaleema jedhamuun kan waamamu) qoofirri sochii wantootaa gara keessaafi ala lubbiyyotti raawwatamu too’ata Qoofirri lubbiyyoo kan of keessaa qabu Coom-lamee, marsaa lama fosfooliipiidota kolestroolii (qaama lipidii) gidduu isaaniitti addaan baafame irraa kan ijaarame yoo ta’u, dhangala’aa meembraanii sirrii ta’e teempireechara adda addaa irratti eega. Meembraaniin pirootiinota meembraaniis of keessaa qaba, pirootiinota walitti makamaa kanneen meembraanii diriiranii fi akka geejjibaa meembraanii tajaajilan dabalatee, fi pirootiinota naannoo kanneen laaftuu gama alaa (naannoo) meembraanii seelii irratti maxxanan, akka inzaayimii naannoo seelii wajjin walqunnamtii mijeessuudhaaf tajaajilu.  Gilaayikooliipiidonni laayibara lipidii alaa keessatti uumaman kaayyoo walfakkaataa tajaajilu. Meembraaniin seelii sochii wantootaa seelii fi orgaaneelota keessaa fi ala ta’an kan to’atu yoo ta’u, ayoonotaa fi molakiyuulota orgaanikii filannoodhaan kan darbu ta’a.