Bineelda

Wikipedia irraa

Binensotti qoqqodama micirjirtii kessaattii guggudo kan ta'aan kessa tokko yoo ta'uu, kan qoqqodamus akkaa Mootummaa Bineeldoota yokan Neefka ta'eet. Walumma galattii Lubbiyyeedduu, waan isaan marsee jiruu kan hubatanii fi kan nyataan immoo organizimotta biraa nyachuun yokan kuttaa organizimotta biraa kessaa hanga ta'ee nyachuun kan jiratanii dha. Qamnii isaan kuni akkumaa gudataniin jabacha dhufaa, kunis bayinaan kan ta'uu akka Miciree yoo guddatan, haa ta'u malee binensotti tokko tokko itti anee metamorphosis geggesu.

Jechii "animal" jedhuu kan dhufee latin "animal" yokan (bayeet (plural) "Bineeldoota") kunis jechaa "anima" jedhamuu irraa kan dhufee yoo ta'uu, hikaan jechaa kana qillensa yokan lubuu barbachisaa jechuu dha. Akka jechaa guyya guyyat fayyadamanit, jechii kunii hikaan isaa binensotaa nama alla ta'aan ibsuuf tajajilama. Haa ta'u malee Baayoloojii kessatti jechii kunii miseensotta Mootummaa Bineeldoota ta'aan hundaa ibsuuf tajajilamaa. Kanaafu jechii "Bineeldoota" jedhuu biology kessatti yoo tajajilamuu namas walit-qabata.Bineeldoota akka biqiltoota ifa adduun kan hin guddannee f fi Nyaata hin qopheffannedha.

Qoodinsa Xin-lubbuu[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Xinjiree keessatti Seera Ramaddameerratti hundaa'uun Bineeldootni Murnoota 9tti qodamuu

 1. Liimaawwan - Porifera
 2. Dhoqmacureeyyii - Coelenterata
 3. Raammoo Battee - Platyhelminthes
 4. Raammoo Geengoo - Nematoda
 5. Raammoo Cittuu - Annelida
 6. Qolaalqabeeyyii - Mollusca
 7. Gogqoreeyyii -Echinodermata
 8. Miilixinxima - Arthropoda
 9. Tushaaleeyyii - Chordata

Baayoloojii(xin-lubbuu) keessatti bineensonni gita jireenyaa tokko yoo ta’an gita 34tti qoodamu. Kanneen keessaa baay’een isaanii raammoo xixiqqoo ykn gosoota raammoo fakkaataniidha.

 1. Sarphaphuu(Ispoonjiiwwan) Porifera 7700 gosa ( Bineeldoota galaanaa ispongii fakkatan ) .
 2. murna neefka baxxee Pilaakoozoo 1 gosa ( Daqiiqaa galaanaa ) .
 3. binodhoqonna'aa faaqqee Ctenophora 150 (Bineeldoota galaanaa) .
 4. murna qurxumelellaa Cnidaria gosa 11,000 (Bineeldoota galaanaa, Qurxummii dhoqonnaa'a dabalatee ) .
 5. Garaa hin qabne Xenacoelomorpha gosa 100
 6. Daakaallatti Orthonectida gosa 26 (qurxummii xinnoo galaanaa; qola kan uwwifame, kan lafee kan qabu, ykn raammoon kan paraasitii/maxxantuu ta’e) .
 7. Raammoo battee Platyhelminthes gosa 25,000 ( raammoo bishaan keessa jiraatu ykn paraasitii(maxxantuu/akankarreettii) kan akka coos) .
 8. Rammoo Rifeensee Gastrotricha gosa 690 (qurxummii xinnoo galaanaa) .
 9. Binoogolollee Rotifera 2000 (Qurxummii xinnoo galaanaa) .
 10. Raamoo mat-qoreeyyii Acanthocephala 1100 (faayilamii xiqqaa Bineeldoota lafee hin qabne paraasitii kan raammoo mataa qoree qabu of keessaa qabu. ) .
 11. Rammoo a'ama Gnathostomulida 100 (minnoo galaanaa) .
 12. Rammoo a'ama xixxinnoo Micrognathozoa 1 ( zeacal xiqqaa Giriinlaanditti argamu ) .
 13. Raammoo Xiyyaa Chaetognatha 100 (raammoo galaanaa xiqqaa) .
 14. Maxxantuu qaabjibuu Cycliophora 3 (kan naannoo afaan qamadii taa'ee nyaata garmalee nyaatu) .
 15. Raammoo lafaa Annelida 17,000 (galaanaa fi lafaa, lafaa dabalatee) .
 16. maxxantuu kalee miilsaddeetta Rhombozoa 100 (kalee miila saddeet qabu keessatti argama) .
 17. ramoo sabbata Nemertea 1200 ( raammoo galaanaa ) .
 18. Raammoo Koottee(qoochoo fardaa) Phoronida 11 (bineensa galaanaa xiqqaa) .
 19. bino-qola faanosii Brachiopoda 300-500 (Bineeldoota galaanaa xixiqqoo) .
 20. qolaalqabeeyyii- Mollusca 112,000 (cillalluu fi miilsaddeet/oktoopus, mahaarii,/oyiisterii fi kkf) .
 21. Raammoo loozii Sipuncula 144-320 (raammoo galaanaa) .
 22. Raammoo waancaa(kessoo munnee) Entoprocta 150 jedhamuun beekama
 23. Bineensa arrii dhagaa ykn Bineertoo Bryozoa 5000 (Maayikiroozoo Galaanaa) .
 24. Jaawuda dhoqqee Kinorhyncha 150 (minnow lafa galaanaa) .
 25. matbatte Looriisifeeraa 122
 26. ramoo qunxurroo Priapulida 20 (raammoo galaanaa) .
 27. raamoo eegee Nematomorpha 320 ( raammoo bishaan keessaa, paraasitii larva) .
 28. Raammoo geengoo(muqurtii) Nematoda 25,000-1,000,000 (raammoo geengoo ykn Maagaa geengoo bakka hundatti argamu ) .
 29. Rammoo baattoo qeensaa Onikoofooraa 200
 30. Risaa bishaanii ykn qarambullee bishaanii Tardigrada 1000 (zeacal xiqqaa, bishaan hunda keessatti argama) .
 31. miilixinxima Arthropoda : 1,200,000 ( centipedes sadii, saroonni, miildhibbee, miilkumee, Qaajibbuu, Gawisoo fi kkf) .
 32. Gogqoreeyyii Echinodermata 7000 (Bineeldoota galaanaa, urjii galaanaa fi kkf) .
 33. Ramoo ija qilxuu Hemichordata 100 (raammoo galaanaa) .
 34. Lafe dugdaa qabeeyyii Chordata 100,000 (hunduma lafee dugdaa - qurxummii, amfibiyaanota(gita-raachaa), reptiles(gita-lootuu), simbirroota, hoosistoota ) .