Neefka baxxee

Wikipedia irraa
?neefka baxxee

odeeffannoo saayinsaawaa
mootummaa: Neefka
cita-mootummaa: Parazoa
Murna: Placozoa

Neefki baxxee murna bineensotaa yoo ta'u, bifa jalqabaa bineensota lafee hin qabneedha . Isaanis caasaa isaaniitiin neeffka hunda caalaa salphaadha .

Plaakozoo'aan yeroo baay' sanyii tokko qofa akka qabu, Trichoplax adhaerens, garuu garaagarummaa jiinii ga'aa ta'e qabaachuun isaa Sanyiiwwan walfakkaatan hedduu ta'uu danda'a.

Jalqaba bara 1883tti kan argaman ta'us, maqaan waliigalaa takson kanaaf hin jiru. Maqaan saayinsii kun jecha jechaatti "bineensota diriiraa" jechuudha.

Trichoplax bineensa xiqqaa, diriiraa, naannoo miliimeetira tokkoo qaxxaamuree jiruudha. Akkuma dubara'a, yeroo hunda gubbaan isaa diriiraa ta’us, sarara idilee hin qabu. Qaamni kun laayibara alaa kan epithelium salphaa ta’ee fi seelii laaftuu ta’e kan marsee jiru of keessaa qaba. Seelonni epithelial flagella, kan bineensichi lafa galaanaa irra akka inni rarraasu gargaaruuf itti fayyadamu qaba. Baqqaanoota kana gidduutti fiber syncytium, qaawwa dhangala’aan guutamee fibers urjii fakkaataniin kan strutted baname jira.