Raammoo geengoo

Wikipedia irraa
?Rammoo Geengoo

odeeffannoo saayinsaawaa
mootummaa: Bineeldoota
Murna: Rammoo Geengoo

Murni kun raammoo geengoo, nematodes, raammoo Ulee [1], Maagaa ( of keessatti qabata kan akka raammoo Ascaris fi Ancylostoma, fi raammoon boca siliindarii (filamentous) fi simmeetirii cinaachaa isaaniitiin adda kan ta’an yoo ta’u, psyllium dhugaa qabaachuu baatanis, qaamni isaanii waan psyllium sobaa jedhamuun beekamu of keessaa qaba, kunis ni uuma from the connection of large vacuoles of special cells located between the wall of the body and the wall of the intestine, Kun qaamolee sirna bullaa'insa nyaataa tokko tokko xumuruuf carraa kenne, akkasumas qaamoleen akka waliigalaatti dhiphina xiqqaa fi baay'ee ta'an raammoo diriiraa keessatti kan turan caalaa walxaxaa dha.

  1. قاموس المورد، البعلبكي، بيروت، لبنان.