Jump to content

Qolaalqabeeyyii

Wikipedia irraa

Qolaalqabeeyyii garee bineensotaa galaana keessas ta'e lafarra jiraatanidha. Gosoota gara 112,000 qaba.

Ramaddiiwwan gurguddoon: -

  • Kalunqola (Oysters), scallops, clams fi kkf.
  • Miila saddeet fi kkf. (Qoola qabaachuu baatus, qola kan uwwifame jedhamee ramadama)
  • ilbiisota fi kkf.