Raammoo Battee

Wikipedia irraa
ፕላቲሄልሚንትስ
Raammoo Battee

Raammoo Battee ykn platyhelminths tartiiba xiqqaa bineensota lafee maleeyyii kanneen qaama lallaafaa qaban, kan hin qoqqoodamnee fi qaama lallaafaa qabani dha . Qaamoleen sirna hargansuu fi marsaa dhiigaa dhabuun isaanii raammoon miinnii guddinaa fi bocaan akka daangeffamu waan godhuuf oksijiiniin qaama isaanii guutuu akka seenu fi kaarboon daayi’oksaayidiin hirriba salphaadhaan akka bahu taasisa . Rammooleen kunneen munnee hin qaba