Jump to content

Kilooroopilaastii

Wikipedia irraa
Seelonni biqiltootaa, morfoojenesisii qammagariisaa agarsiisu.

Kilooroopilaastiin ykn caasmagarroon gosoota seelii tolchitoota seelii biqiltootaa keessatti argaman keessaa tokko yoo ta’u, kan amala qabu orgaanelii seelii meembraanii lamaa, tokko keessaa fi inni kaan alaa ta’uu isaatiin, seelii biqiltuu zaantoofiilii keessatti bakki isaan gidduu jira. Halluu magariisa isaatiin adda kan ta’u diba waan of keessaa qabuuf yoo ta’u, isaan keessaa kanneen barbaachisoo ta’an kiloorofiilii A fi kiloorofiilii B, karootiinii fi pigmentii zaantoofiilii dha . Akkasumas RNA fi DNA lamaanuu of keessaa qaba.Akkasumas raayboosoomota guddinaan raayboosoomota idilee caalaa xiqqaa ta'an of keessaa qaba, akkasumas qoodamuu fi walhormaata .