Jump to content

Zaantoofiilii

Wikipedia irraa
Halluun amala waakkaa ykn boorkillee hanqaaquu kan argamu bilfee zaantoofiilii kan halluu keello ykn booraa kan zaantoofiilii, qoqqoodinsa garee carotenoids keessatti adda ta’e jiraachuu isaati.

Zaantoofiilii ( Kelloomsoo ) Kelloomsoo faayitookeemikaalaa ykn bilfee gargaaraa bifa kelloo qaban kan gita “Carotenoids” keessaa tokko ta’eedha. Kelloomsoonni walxaxa pirootiinii ifa sassaaban biqiltoota vaaskilarii fi saaphaphuu hedduu keessatti argamaniidha. Antioksidaantoonni zaantoofiilota keessatti baay’inaan kan argaman yoo ta’u, isaanis seelii miidhaa irraa kan eegudha. zaantoofiilonni akka waliigalaatti molakiyuulota kiloorofiilii iyuukaariyoota qophifaawoo keessatti argaman waliin walqabatee jira.Kelloomsoonni molakiyuulota bilfee walxaxaa qophifaa keessaa argamanii fi orgaanizimoota qophifaawoo miidhaa ifa irraa eegudha.Maqaan kun afaan Giriikii xanthos ( ξανθός irraa kan fudhatamedha , "keelloo") fi phyllon ( φύλλον "baala"), sababa uumamuu isaanii baandii keelloo kiroomaatoogiraafii jalqabaa bilfee baala keessatti mul'atu irraa kan ka'e.