Kiloorofiilii

Wikipedia irraa
Kiloorofiilii iskeelii adda addaa irratti
Lemon balm leaves
Kiloorofiiliin halluu magariisa biqiltootaa fi algee hedduudhaaf itti gaafatamummaa qaba.
A microscope image of plant cells, with chloroplasts visible as small green balls</img>
Karaa maaykirooskooppiitiin yoo ilaalamu, kiloorofiiliin orgaanizimoota keessatti caasaa kilooropilaastii jedhaman keessatti walitti qabama – asitti seelii biqiltootaa keessatti garee ta’ee agarsiifama.
A leaf absorbing blue and red light, but reflecting green light</img>
Biqiltoonni akka magariisaatti kan fudhataman kiloorofiiliin baay’inaan dheerina dalgee halluu diimaa fi diimaa waan xuuxuuf garuu ifni magariisaa caasaa biqiltootaa akka dallaa seeliitiin calaqqisu xiqqaadha. [1]
The structure of chlorophyll d</img>
Kiloorofiiliin gosa hedduu qaba, garuu hundi isaanii ligaandii maagniziyeemii kilooriinii kan gama mirgaa diyaagiraamii kanaa uumu qooddatu.

Kiloorofiiliin ( Qammagarroo ykn magariisee ) pigmentiiwwan magariisaa walqabatan hedduu saayinoobaakteeriyaa fi kilooropilaastoota algee fi biqiltoota keessatti argaman keessaa kamiyyuu dha. Maqaan isaas jechoota Giriikii χλωρός , khloros ("magariisa ") fi φύλλον , phyllon ("baala"). Kiloorofiiliin biqiltoonni anniisaa ifa irraa akka xuuxan taasisa.

  1. Virtanen O, Constantinidou E, Tyystjärvi E (2020). "Chlorophyll does not reflect green light – how to correct a misconception". Journal of Biological Education. 56 (5): 1–8. doi:10.1080/00219266.2020.1858930.