Pirootiinii

Wikipedia irraa
protein model mosaic.

Pirootinoonni ykn Burqatootni dhagaalee gurguddoo barbaachisoo lubbu qabeeyyii hunda keessatti argamanidha. Isaanis sansalata dheeraa amiinoo asiidota hidhoo peeptaayidiin walitti hidhaman irraa ijaaramaniiru. Pirootinoonni seelii keessatti hojii adda addaa kan qaban yoo ta’u, isaanis deeggarsa caasaa, si'eesituu inzaayimii, geejjibaa molakiyuulotaa, deebii ittisa qaamaa fi mallattoo seelii dabalatee. Hojiin addaa pirootiinii tokkoo caasaa addaa garsadee qabuun kan murtaa’u yoo ta’u, kunis tartiiba amiinoo asiidotaa fi walnyaatinsa isaan walii isaanii fi naannoo naannoo isaanii wajjin qabaniin kan murtaa’udha.

Oomishni pirootiinota adeemsa burqophee ykn tiraanslation ykn hiikkoo jedhamu keessatti raawwatama. Adeemsa kana keessatti odeeffannoon jeneetikii/ dhalmaya DNA keessatti kuufame gara ergamaa RNA (mRNA)tti ergamee booda gara tartiiba addaa amiinoo asiidotaatti jijjiirama. Sana booda Ergaa (mRNA)n  qaama raayboosoomii jedhamaniin kan dubbifamu yoo ta’u, amiinoo asiidonni tartiiba sirrii ta’een walitti qabamanii pirootiinii oomishuu.

Faayidaalee[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Pirootinoonni akka madda amiinoo asiidota barbaachisoo ta’anitti sirna nyaataa keessatti faayidaa barbaachisaa qabu. Isaanis akka inzaayimii, walnyaatinsa keemikaalaa qaama keessatti uumamuuf si'eesitoota ta’anii fi tishuuwwaniif deeggarsa caasaa ni kennu. Pirootinoonni geejjibaa, deebii ittisa qaamaa,  lubbiyyoo keessattis gahee kan qaban yoo ta’u, baayooteknooloojii fi adeemsa industirii keessattis hojiirra oolmaa qabu.

References[gulaali | lakkaddaa gulaali]