Jump to content

Category:Pirootiinii

Wikipedia irraa

Fuulota ramaddii "Pirootiinii" jala jiran

Waliigala 6 keessaa Fuulotni 6 armaan gadii ramaddii kana keessa jiru.