Jump to content

Pirootiinii dhiigaa

Wikipedia irraa

Pirootiiniin dhiigaa, kan maqaa biraa pirootiinota seeram jedhamuun bekkamu kuni pirootiinii pilaasmaa dhiigaa keessatti argamu dha. Pirootiinonni kuni faayidaa baayye qabu; kana keessaa tokko adeemsa molokiyuulotaa akka lippiid (lipid), hormonii (hormone), vaayitaaminii (vitamin) fi sibiilaa (metal) nafa keenya keessatti ta'u qarqaara. Akkasumas akka inzaayimii (enzyme), protease inhibitors fi kininn precursors ta'anii ni fayyadu. Pirootiinota seeram (serum proteins) kan jedhaman kun faayidaa baayyee seelii alla ta'e fi sirna ittisaa (immune system) keenya keessatti qabu. Pirootiinota kana electrophoresisiin gargar baasuun baayye barbaachisaa dha.

Gosa pirootiinota dhiigaa:

Fakkii hemoogiloobiinii
Pirootiinii dhiigaa Baayyinasaa % Faayidaa
Albiyumiinii 3.5-5.0 g/dl 55% dhiibbaa osmootiikii uummuu; dhiibbaa Onkootiik umuun molokiyuulota hin bulbulamne qaama keessa tamsaasuu
Giloobiyuliinii 2.0-2.5 g/dl 38% sirna ittisaa keessatti hirmaata
Faayibrinoojiinii 0.2-0.45 g/dl 7% dhiigni akka ititu godha (coagulation)
Pirootiinii Too'annoo <1% jiinii (gene) too'achuu
Itichitoota <1% Faayibrinoojinii gara faayibriniitti jijjiira

Pirootiinonni pilaasmaa hundi tiruu keessatti hojjatamu, warra giloobiyuliin ala. Giloobiyuliin gosa sadiit jirru- aalfaa(alpha), beettaa(beta) fi gaammaa(gamma).

Gossoonni pirotiinii dhiigaa kan biraa:

  • Liippoopirootiinii (Lipoproteins) (chylomicrons, VLDL, LDL, HDL)
  • Tiraanisferiin(Transferrin)
  • Priootirombiin(Prothrombin)
  • Aalfaa 1 (alpha 1) - antiproteinase
  • Aalfaa 2 (alpha 2) - macroglobulin

Parsentiin 60% pirootiinii pilaasma kunii pirootiinota albiyumiin of keessaa qabu, kunis dhiibbaa osmotic plasma keessa, kan adeema lippiid fi steroid hormone sababa ta'u kessatti kennitootta tokkoffa dha. Giloobiyuliin kan jedhaman parsentii 35% pirootiinii pilaasmaa yoo ta'an, kunis adeemsaa ayonii (ion), hormonii (hormone) fi lippiid (lipid) kan sirna ittisaa (immune system) qarqaru kessatti tajajillu. Parsentiin 4% immoo faayibrinoojiin(fibrinogen), kunii immo walitti-qabamu dhigaa (coagulation) keessatti faayidaa kan qabuu yoo ta'u kunii immo gara faayibriin (fibrin) kan makamuu hin dandenetti jijiramu ni danda'a. Pirootiinota too'annoo (regulatory protein) kan jedhaman kan parsentii pirootiinota dhiigaa 1% gadi ta'an kuniin pirootiinii akka inzaayimii (enzyme), piroo'inzaayim(proenzyme) fi hormonii (hormone).

Wabii[gulaali | lakkaddaa gulaali]