Waakkaa

Wikipedia irraa
waakaa adii hanqaaquutiin haguugame.

Hanqaaquu qaama keessaa kutaa waakkaa kan miciree guddachaa jiru soorudha. Kutaan kun kutaa hanqaaquu adiin kan haguugame yoo ta’u, madda vitaaminii fi albuuda adda addaati.