Jump to content

Wirmaata

Wikipedia irraa

nucleus(wirmaata) qaama bu’uuraa lubbiyyoo yuukaariyootii baay’ee keessatti argamudha. Yeroo baayyee wiirtuu to'annoo ykn sammuu lubbiyyoo jedhamee ibsama. Wirmaatni orgaaneelii meembraaniin hidhamee fi DNA (deoxyribonucleic acid) dabalatee meeshaa jeneetikii lubbiyyoo of keessaa qaba. Sochii lubbiyyoo to’achuu fi to’achuu keessatti gahee murteessaa qaba.

Hojiin wirmaata inni guddaan odeeffannoo jeneetikii guddina, guddinaa fi walhormaata lubbiyyootiif barbaachisu kuusuu fi eeguudha. Wirmaata keessatti DNAn caasaa kiroomozoomii jedhamutti gurmaa’a. Kiroomozoomoonni kun qajeelfama ijaarsaa fi kunuunsuu lubbiyyoo kan of keessaa qaban yoo ta’u, yeroo qoqqoodinsa lubbiyyoo dhaloota itti aanutti darbu.

wirmaatni ibsa jiinii fi walnyaatinsa pirootiinii keessattis gahee olaanaa qaba. Niwuukiloosii kan of keessaa qabu yoo ta’u, kunis oomishaa fi walga’ii riiboosoomii, maashinarii lubbiyyoo walnyaatinsa pirootiiniif itti gaafatamummaa qabu keessatti hirmaata. wirmaatni tiraanskriipshinii fi adeemsa odeeffannoo jeneetikii kan to’atu yoo ta’u, lubbiyyoo pirootiinota addaa hojii lubbiyyoo adda addaatiif barbaachisan akka oomishuuf isa dandeessisa.