Xinsanyundee

Wikipedia irraa

Xinsanyundee ykn jeneetiksii qorannoo dhal-sayii ti .

xin-sanyii jechuun; Dhaala jechuudha .

xin-sanyiin hojjeta:

Qaamni keenya akkuma lubbu qabeeyyii hundumaa seelii hedduu irraa ijaarame . Tokkoon tokkoon seelii/lubbiyyoo lakkada dhal-sanyii lubbuqabeyyii sanaa molakiyuulota(kutaanga) DNA keessatti qabata. lubbiyyoo lubbuu qaban hundinuu, bineensonnis ta’e biqiltoonni, koodii adda baasuu kana qabaachuun isaanii dhugaa ajaa’ibaati.

Haala kanaan, DNA(Ruqoo dhala sanyii) keessatti molakiyuulonni tokko tokko jiru. Lakkoofsi isaa gosa adda addaatiin garaagarummaa qaba, fakkeenyaaf, walumaa galatti 23 (46) kan ta’an bifa namaaf ta’u ; Garuu Qamaleef 24 (48) dha.