Jump to content

Sanyundee (gene)

Wikipedia irraa

Baayoloojii keessatti, jechi jiini ( Greek irraa , génos ; hiikni dhaloota ykn labata ykn saala ) hiika adda addaa hedduu qabaachuu danda’a. Afaan Oromoon immoo yeroo hiiknu Dhaalmaya ykn sanyudee jedhama. Jiiniin Mendelian yuunitii bu’uuraa Dhaala yoo ta’u jiiniin molakiyuulaa tartiiba niwuukilootaayidoota DNA keessatti argamanii fi RNA dalagaa ta’e uumuuf barreeffamaniidha. Jiiniiwwan molakiyuulaa gosa lama qabu: jiiniiwwan koodii pirootiinii fi jiiniiwwan koodii hin qabne.