Jump to content

Dinagdee

Wikipedia irraa

Diinagdeen damee saayinsii hawaasaa kan sochii diinagdee qoratu yoo ta'u; kunis, diinagdee keessatti, seerri oomisha, tatamsa'inaa, fi fayyadama mi'aa fi tajaajilaa to'atu maal akka fakkaatu kan qoratudha.

{{{Maqaa}}}