Category:Diinagdee

Wikipedia irraa

Ramaddiiwwan jalee

Ramaddiin kun ramaddii armaan gadii qofa qaba.

Fuulota ramaddii "Diinagdee" jala jiran

Ramaddiin kun fuula armaan gadii qofa qaba.