Category:Saayinsii Hawaasaa

Wikipedia irraa

Ramaddiiwwan jalee

Ramaddiin kun ramaddiiwwan jalee 3 armaan gadii 3 ofkeessaa qaba.

D

H

S

Fuulota ramaddii "Saayinsii Hawaasaa" jala jiran

Waliigala 5 keessaa Fuulotni 5 armaan gadii ramaddii kana keessa jiru.