Category:Seenaa

Wikipedia irraa

Ramaddiiwwan jalee

Ramaddiin kun ramaddiiwwan jalee 3 armaan gadii 3 ofkeessaa qaba.

S

Fuulota ramaddii "Seenaa" jala jiran

Waliigala 4 keessaa Fuulotni 4 armaan gadii ramaddii kana keessa jiru.