Jump to content

Qaajjibuu II

Wikipedia irraa
Fakkii qaajjibbuu mootii ulee scorpion irratti .

"Qaajjibbuu" ( Afaan Gibxiin kan dubbifamu "Salk" ta'uu hin oolu) Mootii Misrii bara Pre-Dynasty . Garuu Narmer dura xiqqoo yeroo bulchu biyya guutuu kan bulche hin fakkaatu . Odeeffannoo dabalataa barruu The Scorpion Stick jedhu irraa argachuu dandeessu.