Jump to content

Saayikoloojii

Wikipedia irraa

Xinsammuun damee saayinsii kan faayidaa sammuu fi amaloota namaa qoratu dha. Kaayyoon battalaa xinsammuu namoota dhuunfaa fi gareewwan karaa seera waliigalaa baasuu fi dhimmoota addayaa qorachuun hubachuu dha. Kayyon waligalaa xinsammuu hawaasa fayyaduu dha. Damee kana keessatti, namni hojii xiinsammuu hojjatu xinsammeessaa jedhama, akkasumas saayintistii hawaasummaa, amala ykn sammuu jedhamuus danda'a. Xinsammeessitoonni shoora faayidaan sammuu amala dhuunfaa fi haawaasaa irratti qabu hubbachuuf qoratu, kana wajjin bu'uura xinsammuu fi baayoloojikaawaa kan faayidaa sammuu fi amala duuba jiru alooluu.

{{{Maqaa}}}


Jechoota Xinsammuu
Afaan Ingiliiziin Afaan oromoon Hikkaa
Psychology Xinsammuu damee saayinsii kan faayidaa sammuu fi amaloota namaa qoratu dha. Kaayyoon battalaa xinsammuu namoota dhuunfaa fi gareewwan karaa seera waliigalaa baasuu fi dhimmoota addayaa qorachuun hubachuu dha.
Amnesia ofirraanfannaa rakkoo sammuu waa'ee ofii yaadachuu dadhabuun mullatuudha,
anxiety badada yaaddoo ykn sodaa dhugaa wajjin wal hin madaalle
attitude Ilaalcha ilaalchi akkaataa nama tokkoo waan tokkoo irratti yaaduu ykn miira dhaabata waa'ee wantichaa qabu, akkaataa adda addaatiin amala nama tokkoo keessatti kan calaqqisudha.
bias loogii waan tokko, nama tokko ykn garee tokko kan biraa wajjin wal bira qabamee yoo ilaalamu, yeroo baay’ee karaa haqa qabeessa akka hin taaneetti ilaalamuun
catharsis aargalfii adeemsa miira cimaa ykn ukkaamfame gadhiisuufi kanaanis boqonnaa kennuudha.
cognition yaadsammuu adeemsa sammuun waa tokko hubaatuufi beekuuf taasisuu
conscious yaadmullataa yaada sammuu kan namni gocha ykn haala jiruu qalbii isaatiin yaadatuudha, kana jechuun namichi maaltuu ta'aa akka raawwatuu ibsuu kan danda'uufi wanti ta'u hudi habarawaa kan itti hintaanedha.
delusions yaadsoba/ Ojjuu
depression yaadammaca / mukaa'uu
Ego Miirofii
extrovert waliigalaa ykn sansaa iftoomina
id eeyummaa
introvert sansaka gooddummaa
instinct yaadumaa/ miiruumamaa
mindfullness seexa'uummaa / qalbeeffannaa
paradox mitihee
personality sansakkaa