Kemistirii

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Keemistry Keemistry barnoota saayinsii uumamaa jedhamanii beekaman keessaa isa tokko yoo ta'uu waa'ee caasa wantootaa,amalootaa fi qabiyyee wantootaa kan qo'atuudha.