Kemistirii

Wikipedia irraa

Kemistirii barnoota saayinsii uumamaa jedhamanii beekaman keessaa isa tokko yoo ta'uu waa'ee caasa wantootaa,amalootaa fi qabiyyee wantootaa kan qo'atuudha.

{{{Maqaa}}}