Jump to content

Calaqa(wahiyyoo)

Wikipedia irraa
Madda madana raadiyaamii 226.</br> Gocha 3300 Bq (3.3 kBq) .

calaqni elementii keemikaalaa dha ; mallattoo Ra fi lakkoofsa atoomikaa 88 qaba. Innis garee keessatti elementii ja’affaadha<span typeof="mw:Entity" id="mwHA"> </span>2 gabatee piriyoodii, sibiilota alkaalaayinii lafaa jedhamuunis beekamu . calaqni qulqulluun meetii-adii yoo ta’u, garuu qilleensaaf yeroo saaxilamu naayitiroojiinii (oksijiinii osoo hin taane) wajjin salphaatti walnyaatee, laayibarii fuula gurraacha raadiyeem naayitiraayidii (Ra 3 N 2 ) uuma. Isootooppiin calaqa hundi xaanxeeffamaa dha, isotooppiin tasgabbaa'aan raadiyoo-226 yoo ta'u walakkaa jireenyaa 1,600 qaba waggoota. calaqni yeroo manca’u akka oomisha cinaa tokkootti madana ayooniziingii kan baasu yoo ta’u, kunis keemikaalota fluorescent kakaasuun raadiyooluminescence fiduu danda’a .