Jump to content

Lakkoofsa Atoomaawaa

Wikipedia irraa
Ibsa iskiriiptii ol’aanaa fi iskiriiptii xiqqaa mallattoo lakkoofsa atoomii keessatti mul’atu. Lakkoofsi atoomii lakkoofsa pirootonii, kanaafis chaarjii pozaatiivii waliigalaa, niwukilasii atoomii keessatti argamudha.

Lakkoofsi atoomii ykn lakkoofsi chaarjii niwukilaraa (mallattoo Z ) elementii keemikaalaa lakkoofsa pirotoonii niwukilasii atoomii ti. Lakkoofsi atoomaawaa maalummaa atoomii tokkoo beekuuf nama gargaara. Fakkeenyaaf, atoomiin pirootoonota sadii niwukilaasii isaa keessaa qabu tokko, lakkoofsi atoomaawaa isaas 3 ta’a. Atoomoonni lakkoofsi atoomaawaa isaanii sadii ta’e hunduu immoo atoomota elementii litiyeemiiti. Atoomii idilee chaarjii hin qabne keessatti lakkoofsi atoomii lakkoofsa elektiroonotaa wajjinis walqixa .