Atamii

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Atamiin bu'uura wantootaa yoo ta'u garaa walakkaasaa keessaa niwuukilesii yabbuu ta'e qaba. Niwuukilesii kanatti elektiroonota chaarjii nageetiva ta'e qabanitu marsee argama.