Chaarjii

Wikipedia irraa
charjootni walfakkatan waldhiiban, chaarjootni adda addaa walharkisuu

Chaarjiin elektirikii ykn Guuttii elektirikii amala nafooyyee safaramaa uumamaan suuddoo atoomota maatirii ta’iiwwan elektirikii fi maagneetawaa uumaniidha . Chaarjiiwwan humna harkisaa ykn dhiibbaa wantoota chaarjii qaban biroo irratti raawwatamuun of mul’isu.

Chaarjiin elektirikii kutaa lamatti kan of qoodu yoo ta’u, miseensonni kutaa tokkoo miseensota kutaa mataa isaa kan ofirraa deebisan yoo ta’u, miseensonni kutaa isa kaanii ammoo miseensota kutaa isa kaanii kan harkisan ta’a. Kutaaleen kunniin kan moggaafaman yoo ta’u kutaan tokko pozaatiivii (+) yoo ta’u, gama biraan immoo negaatiivii (-) dha.