Pirootoonii

Wikipedia irraa

Pirootooniin suddoo cita atoomawaa niwukilasii keessatti argamani fi Chaarjiin isaa poozatiivii ta'ee dha.Kunis koloombiin yommuu safarame 1.602 × 10-19dha.Chaarjiin sadhaatawaan isaa immoo +1 dha. Hangi pirootoonii hanga niwutiroonii xiqumaan irra yoo xiqqaatu hanga elektiroonii si'a 1836 dha. Hangi pirootoonii giraamaan 1.67 × 10-24 yommuu ta’u, yuuniitii hangaa atoomaawaan 1 dha.