Lakkoofsa Intiijarii

Wikipedia irraa
Gabatee gurraacha yabaa Z, yeroo baay'ee tuuta lakkoofsota intiijarii hunda agarsiisuuf kan fayyadamu ( ℤ ilaali) .

Lakkoofsi Intiijarii ykn udummii tuuta lakkoofsa zeeroo ( 0 ), lakkoofsa lakkaawwii guuttoo/pozativii ( 1, 2, 3, fi kkf) ykn lakkoofsa udummii wawwee/nagativii mallattoo hir’isuu ( −1, −2, −3, fi kkf) )qabu dha. tuuta lakkoofsota lakkaawwii, masaanuu lakkoofsota lakkaawwiifi zeeroo kan qabateedha. Lakkoofsota wawwee faallaawwan lakkoofsota guttoo ti. Afaan herregaa keessatti, tuuta lakkoofsota udummii yeroo baay'ee qubee agarsiifama .

Tuutni lakkoofsota lakkaawwii cita tuuta .Tuutni lakkoofsota udummii cita tuuta lakkoofsota raashinaalii , Tuutni lakkoofsota Raashinaa cita tuuta lakkoofsota dhugaa ti . Akkuma lakkoofsota uumamaa, lakkofsii uddummii. lakkofsa dhummalessa dha . Lakkoofsi udummiin hirmeemmiin hin barreeffamuu. Fakkeenyaaf, 21, 4, 0, fi −2048 lakkoofsota udummii yoo ta’an, 9.75, 3.4, fi √ 2 lakkofsa udummii mitii jiran.