Lakkoofsa Entaa

Wikipedia irraa

Lakkoofsa Entaa maqaa garaaaraan beekama fkn Lakkoofsa Raashinaatlii, Lakkoofsa Sababaa,Lakkoofsa Amansiisaa faadha.

Herrega keessatti lakkoofsi Entaa, lakkoofsa akka firaakshiniitti(hirmeemmii) barreeffamuu danda'uudha. Tuutni lakkoofsota kana akka miseensatti qabate immoo tuuta lakkoofsota Entaa (raashinaalii) jedhama. Tuutni kun qubee tiin bakka buufama, Mallattoon kuniis jecha afaan Ingiliffaatiin " <b>quotient</b> " jechuurraa dhufee hikkaan isaas Qoodamaa jechuudha..

Lakkoofsota entaa hundi lakkoofsota dhugaa(REAL NUMBER [R]) yoo ta'an, pozaatiivii (Lakkoofsa qajeelaa) yookiin negaatiivii (Lakkoofsa Masaanuu) ta'uu danda'u . Lakkoofsi entaa hin taane irrashilaalii ykn lakkoofsa Alsababaawaa jedhama .

Lakkoofsi namoonni jireenya guyyaa guyyaa keessatti itti fayyadaman irra caalaan isaanii Lakkoofsa entaa dha. Isaanis firaakshinoota(hirmeemmii), lakkoofsota intiijarii(Duudaa) fi lakkoofsota dijiitota(lakkarfiilee) kurnyee(deesimaalii) dhuma qaban of keessatti qabatu. Walumaagalatti lakkoofsi bifa mataa isaatiin osoo jiruu akka hirmeemmitti barreeffamuu danda’u lakkoofsa entaa jedhama dha.

Lakkoofsota Entaa barreessuu[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Bifa firaakshinii ykn hirmeemii[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Lakkoofsota entaa hundi akka hirmeemiitti barreeffamuu danda’u. 1.5 yoo akka fakkeenyaatti fudhanne, kun akka , . , yookaan .

Kurnyee dhaabataa (deesiimaalii dhaabatoo)[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Kurnyee dhaabataan lakkoofsa lakkarfiilee murtaa'e gara mirga tuqaa kurnyee irraa yoo qabaateedha.

Fakkeenyonni 3.2, 4.075, fi -300.12002 ni argamu. Kun hundinuu rational dha. Fakkeenyi gaariin biraa 0.9582938472938498234 ta'a.

Kurnyee irra deddeebi’uu[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Kurnyee irra deddeebi’amu kurnyee bakka lakkarfiilee baay’een daangaa hin qabne gara mirga qabxii kurnyee jiranitti, garuu kanneen akkaataa irra deddeebi’amu hordofanidha.

Kanaaf fakkeenyi . Akka kurnyeetti 0.3333333333 jedhamee barreeffama. . . Tuqaaleen dijiitiin 3 dhaabii malee irra deeddebi'uun itti fuufuu.

Yeroo tokko tokko, gareen dijiitotaa irra deddeebi'a. Fakkeenyi isaas . Akka kurnyeetti 0.09090909 jedhamee barreeffama. . . Fakkeenya kana keessatti gareen dijiitota 09 irra deddeebi’a.

Lakkoofsa Alsababa[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Lakkaarfriileen ykn Dijiitonni tuqaa kurnyee booda lakkoofsa Alsababaaawaa keessatti argaman daangaa malee osoo hin irra deebi'in itti fuufuu. Fakkeenyaaf, dijiitonni hedduun jalqabaa π (Paayii) 3.1415926535 dha. . . Dijiitonni muraasni irra deddeebi'u, garuu hammam gara mirga qabxii kurnyee yoo deemte iyyuu, gonkumaa akkaataa daangaa hin qabneen irra deddeebi'uu hin jalqaban.

Wabiiwwan[gulaali | lakkaddaa gulaali]