Herrega

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Yuukiliid abbaa ji'oomeetirii.

Herregni qorannoo akka baayyinaa (lakkoofsa), caasaa, iddoo/bakka fi jijjiirama geggeessa. Beektota herregaa fi falaasamaa gidduutti hiikaa fi mata dureewwan herrega irratti yaada adda addaatu jira.

y"-2