Hirmeemmii (fraction)

Wikipedia irraa

SaladinAbduramanMahammad

Keekii afurtama keessaa tokko (afraffaan tokko) baafame. Arfaffaan sadan hafan sarara tuqaadhaan kan agarsiifamanii fi fraction kan mallatteeffamanidha

Firaakshinii ykn Hirmeemmii ( Latin irraa fractus , "cabe") kutaa guutuu lakkoofsa kamiyyuu kutaalee walqixaa bakka bu'a. Ingiliffa guyyaa guyyaatiin yeroo dubbatamu, firaakshiniin kutaaleen hamma murtaa’e tokkoo meeqa akka jiran ibsa, fakkeenyaaf, walakkaa tokko, saddeet-shanffaa, afurtama sadii. Firaakshinii waliigalaa, vulgar, ykn salphaa (fakkeenyota: fi ) lakkoofsituu of keessaa qaba, sarara gubbaatti agarsiifama (ykn akka slash dura  ), fi waamsisaa zeeroo hin taane, sarara sana jalatti (ykn booda) agarsiifamu. Lakkoofsitoonni fi waamsitoonni firaakshiniiwwan waliigalaa hin taane keessattis fayyadamu, firaakshinoota walmakaa, firaakshinoota walxaxaa fi lakkoofsota makaa dabalatee.