Damee saayinsii

Wikipedia irraa

Dameen mirkanbeekii, mirkanbeekii, dameewwan mirkanbeekii ykn gosoota mirkanbeekii jedhamuunis kan waamaman, yeroo baay'ee gareewwan gurguddoo sadiitti qoodamu:

mirkanbeekii
mirkanbeekii idilee mirkanbeekii impiriikaalaa
mirkanbeekii uumamaa mirkanbeekii hawaasaa
Hundee Loojikii ; Herrega ; Istaatistiksii Fiiziksii(xinseeruumamaa) ; Keemistirii ; Baayoloojii(xinjiree) ;
mirkanbeekii lafaa ; Astronomy(Xinurjii)
Diinagdee ; mirkanbeekii siyaasaa ;
Hawaasummaa ; Xiin-sammuu ;
Antiroopooloojii(Ximmada)
Iyyata mirkanbeekii kompiitaraa Injinariingii ; mirkanbeekii qonnaa ;
xinfayyaa; beekumsa qorichaa
Bulchiinsa daldalaa ;</br> Seera seeraa ; Peedaagoojii