Damee saayinsii

Wikipedia irraa

Dameen saayinsii, saayinsii, dameewwan saayinsii ykn gosoota saayinsii jedhamuunis kan waamaman, yeroo baay'ee gareewwan gurguddoo sadiitti qoodamu:

Saayinsii
Saayinsii idilee Saayinsii impiriikaalaa
Saayinsii uumamaa Saayinsii hawaasaa
Hundee Loojikii ; Herrega ; Istaatistiksii Fiiziksii(xinseeruumamaa) ; Keemistirii ; Baayoloojii(xinjiree) ;
Saayinsii lafaa ; Astronomy(Xinurjii)
Diinagdee ; Saayinsii siyaasaa ;
Hawaasummaa ; Xiin-sammuu ;
Antiroopooloojii(Ximmada)
Iyyata Saayinsii kompiitaraa Injinariingii ; Saayinsii qonnaa ;
Qoricha ; Faarmaasii
Bulchiinsa daldalaa ;</br> Seera seeraa ; Peedaagoojii