Jump to content

Bashurreyyii

Wikipedia irraa
Bashurreyyii ykn qomoo Adurree

Bashurreyyii(Felidea) Warra bal'aa hoosiftoota soorattoo fooniiti. Isaaniis cita-warraa akka:

Deeroowwanii (Pantherinae):

Addurreeyyii (Felinae):