Qeerensa burree

Wikipedia irraa
?Qerrensa Burree

odeeffannoo saayinsaawaa
mootummaa: Bineeldoota (Animalia)
Murna: lafee qabeeyyii (Chordata)
Gita: hoosiftoota (Mammalia)
Tartiiba: Sooratto Foonii (Carnivora)
Warra: Bashurreyyii Felidae
Qaccee: Deeroowwan Panthera
Sanyii: Qeerrensa Burree P onca
Moggasa magaslamee
Panthera onca

Qeerrensa Burree ( Jaguar ) Bineensa Qaccee deeroowwanii Ameerikaa Kibbaa hanga Ameerikaa Giddugaleessaatti argamuuti .