Jump to content

Bineeldoota

Wikipedia irraa

Bineensi akka biqiltoota ifa adduun kan hin guddannee f fi Nyaata hin qopheffannedha.

Qoodinsa Xin-lubbuu[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Baayoloojii(xin-lubbuu) keessatti bineensonni gita jireenyaa tokko yoo ta’an gita 34tti qoodamu. Kanneen keessaa baay’een isaanii raammoo xixiqqoo ykn gosoota raammoo fakkaataniidha.

 1. liifaa ykn sarphaphuu Porifera 7700 gosa ( bineensota galaanaa ispongii fakkatan ) .
 2. murna duree Pilaakoozoo 1 gosa ( Daqiiqaa galaanaa ) .
 3. binodhoqonna'aa faaqqee Ctenophora 150 (bineensota galaanaa) .
 4. murna qurxumelellaa Cnidaria gosa 11,000 (bineensota galaanaa, qurxummii dhoqonnaa'a dabalatee ) .
 5. Garaa hin qabne Xenacoelomorpha gosa 100
 6. Daakaallatti Orthonectida gosa 26 (qurxummii xinnoo galaanaa; qola kan uwwifame, kan lafee kan qabu, ykn raammoon kan paraasitii/maxxantuu ta’e) .
 7. Raammoo battee Platyhelminthes gosa 25,000 ( raammoo bishaan keessa jiraatu ykn paraasitii(maxxantuu/akankarreettii) kan akka coos) .
 8. Rammoo Rifeensee Gastrotricha gosa 690 (qurxummii xinnoo galaanaa) .
 9. Binoogolollee Rotifera 2000 (Qurxummii xinnoo galaanaa) .
 10. Raamoo mat-qoreeyyii Acanthocephala 1100 (faayilamii xiqqaa bineensota lafee hin qabne paraasitii kan raammoo mataa qoree qabu of keessaa qabu. ) .
 11. Rammoo a'ama Gnathostomulida 100 (minnoo galaanaa) .
 12. Rammoo a'ama xixxinnoo Micrognathozoa 1 ( zeacal xiqqaa Giriinlaanditti argamu ) .
 13. Raammoo Xiyyaa Chaetognatha 100 (raammoo galaanaa xiqqaa) .
 14. Maxxantuu qaabjibuu Cycliophora 3 (kan naannoo afaan qamadii taa'ee nyaata garmalee nyaatu) .
 15. Raammoo lafaa Annelida 17,000 (galaanaa fi lafaa, lafaa dabalatee) .
 16. maxxantuu kalee miilsaddeetta Rhombozoa 100 (kalee miila saddeet qabu keessatti argama) .
 17. ramoo sabbata Nemertea 1200 ( raammoo galaanaa ) .
 18. Raammoo Koot Phoronida 11 (bineensa galaanaa xiqqaa) .
 19. bino-qola faanosii Brachiopoda 300-500 (bineensota galaanaa xixiqqoo) .
 20. qolaalqabeeyyii- Mollusca 112,000 (cillalluu fi miilsaddeet/oktoopus, mahaarii,/oyiisterii fi kkf) .
 21. Raammoo loozii Sipuncula 144-320 (raammoo galaanaa) .
 22. Entoprocta 150 jedhamuun beekama
 23. Sarnost Beeyladaa Bryozoa 5000 (Maayikiroozoo Galaanaa) .
 24. Jaawuda dhoqqee Kinorhyncha 150 (minnow lafa galaanaa) .
 25. matbatte Looriisifeeraa 122
 26. ram-arakoo Priapulida 20 (raammoo galaanaa) .
 27. raamoo eegee Nematomorpha 320 ( raammoo bishaan keessaa, paraasitii larva) .
 28. Raammoo geengoo Nematoda 25,000-1,000,000 (raammoo geengoo ykn raammoo geengoo bakka hundatti argamu ) .
 29. Rammoo aarrii Onikoofooraa 200
 30. Risaa bishaanii ykn qarambullee bishaanii Tardigrada 1000 (zeacal xiqqaa, bishaan hunda keessatti argama) .
 31. miilixinxima Arthropoda : 1,200,000 ( centipedes sadii, saroonni, centipedes, centipedes, crabs, gourds fi kkf) .
 32. Qoreqabeyyii Echinodermata 7000 (bineensota galaanaa, urjii galaanaa fi kkf) .
 33. Ramoo ija qilxuu Hemichordata 100 (raammoo galaanaa) .
 34. Lafe dugdaa qabeeyyii Chordata 100,000 (hunduma lafee dugdaa - qurxummii, amfibiyaanota, reptiles, simbirroota, hoosistoota ) .